Wzrost efektywności współpracy pomiędzy działami funkcjonalnymi firmy

Projekt zrealizowany w ramach Inżynierii Zmiany

 

wyzwanie

Podstawowym problemem w firmie była niska świadomość i wiedza pracowników poszczególnych działów na temat funkcjonowania, potrzeb i problemów innych działów. Postrzegali oni organizację głównie przez pryzmat własnego obszaru odpowiedzialności (brak proaktywności we wzajemnym wspieraniu się i rozwiązywaniu problemów). Dodatkowym utrudnieniem była duża ilość nawracających problemów pojawiających się „na styku” działania dwóch lub więcej obszarów. W efekcie poziom integracji pomiędzy Liderami pochodzącymi z różnych działów był niewielki, co z czasem przekładało się na wzajemne oskarżenia i przerzucanie odpowiedzialności.

cel biznesowy

Wzrost efektywności współpracy pomiędzy działami funkcjonalnymi firmy oraz integracja poziomów zarządzania.

diagnoza

Oprócz małej świadomości i wiedzy pracowników poszczególnych działów na temat funkcjonowania, potrzeb i problemów występujących w innych działach, kluczowym problemem okazał się niski poziom wiedzy biznesowej, nieznajomość modelu biznesowego i rozumienia otoczenia rynkowego. Taka sytuacja utrudniała pracownikom spojrzenie na firmę z szerszej perspektywy i zrozumienie własnej roli w szerszych procesach. Podniesienie poziomu wiedzy w tym obszarze uczyniliśmy jednym z ważnych elementów szkoleń.

rozwiązanie

Uznaliśmy, że dystans najłatwiej będzie zniwelować dzięki współpracy - ważne było więc, aby zaangażować Dyrektorów różnych działów w proces rozwojowy dla średniego szczebla zarządzania, a same warsztaty prowadzić dla grup złożonych z przedstawicieli różnych obszarów firmy.

 

  • Ustaliliśmy z Zarządem treść poszczególnych szkoleń i oczekiwane efekty, a szkolenia przygotowali wspólnie trenerzy IP wraz z Dyrektorami firmy.
  • Przeprowadziliśmy serię szkoleń wyjazdowych dla średniego i niższego poziomu zarządzania, a na zakończenie Zarząd otrzymał od nas szczegółowy raport zawierający cały materiał wypracowany podczas zajęć.

efekty

  • Głównym obserwowanym efektem projektu było zwiększenie poziomu integracji pomiędzy menedżerami różnych działów i pomiędzy szczeblami zarządzania.
  • Wypracowaliśmy i wdrożyliśmy konkretne działania naprawcze w kluczowych miejscach organizacji (start kilku projektów, które miały na celu ulepszenie współpracy pomiędzy wybranymi działami).
  • Zwiększyliśmy u uczestników projektu poziom świadomości i wiedzy dotyczącej działania całej firmy oraz problemów występujących w innych jej częściach.
  • Zauważalny był także wzrost poziomu kompetencji trenerskich wśród Dyrektorów.
 

Z ostatniego spotkania dowiedziałem się dużo o firmie i sposobie jej funkcjonowania. Na pewno pozwoli mi to na lepszy kontakt z kolegami (podwładnymi). Wiem trochę więcej od nich i łatwiej jest mi budować wśród nich autorytet. Dowiedziałem się, że jest bardzo wiele sposobów na zmotywowanie pracownika (nie tylko za pomocą „kasy”), bo w wielu wypadkach dobre słowo czy pochwała znaczą o wiele więcej. Zauważyłem także, że tak samo jak ja chcę być dostrzegany, pochwalony itd. przez mojego przełożonego, tak i moi podwładni oczekują tego samego ode mnie. Żeby kogoś zmotywować, trzeba go najpierw poznać...

uczestnik programu

Zobacz także