Wdrożenia

Wzrost efektywności współpracy pomiędzy działami funkcjonalnymi firmy

Podstawowym problemem w firmie była niska świadomość i wiedza pracowników poszczególnych działów na temat funkcjonowania, potrzeb i problemów innych działów. Postrzegali oni organizację głównie przez pryzmat własnego obszaru odpowiedzialności (brak proaktywności we wzajemnym wspieraniu się i rozwiązywaniu problemów). Dodatkowym utrudnieniem była duża ilość nawracających problemów pojawiających się „na styku” działania dwóch lub więcej obszarów. W efekcie poziom integracji pomiędzy Liderami pochodzącymi z różnych działów był niewielki, co z czasem przekładało się na wzajemne oskarżenia i przerzucanie odpowiedzialności.

Wzrost efektywności współpracy pomiędzy działami funkcjonalnymi firmy oraz integracja poziomów zarządzania.

Oprócz małej świadomości i wiedzy pracowników poszczególnych działów na temat funkcjonowania, potrzeb i problemów występujących w innych działach, kluczowym problemem okazał się niski poziom wiedzy biznesowej, nieznajomość modelu biznesowego i rozumienia otoczenia rynkowego. Taka sytuacja utrudniała pracownikom spojrzenie na firmę z szerszej perspektywy i zrozumienie własnej roli w szerszych procesach. Podniesienie poziomu wiedzy w tym obszarze uczyniliśmy jednym z ważnych elementów szkoleń.

Uznaliśmy, że dystans najłatwiej będzie zniwelować dzięki współpracy – ważne było więc, aby zaangażować Dyrektorów różnych działów w proces rozwojowy dla średniego szczebla zarządzania, a same warsztaty prowadzić dla grup złożonych z przedstawicieli różnych obszarów firmy.

  • Ustaliliśmy z Zarządem treść poszczególnych szkoleń i oczekiwane efekty, a szkolenia przygotowali wspólnie trenerzy IP wraz z Dyrektorami firmy.
  • Przeprowadziliśmy serię szkoleń wyjazdowych dla średniego i niższego poziomu zarządzania, a na zakończenie Zarząd otrzymał od nas szczegółowy raport zawierający cały materiał wypracowany podczas zajęć.
  • Głównym obserwowanym efektem projektu było zwiększenie poziomu integracji pomiędzy menedżerami różnych działów i pomiędzy szczeblami zarządzania.
  • Wypracowaliśmy i wdrożyliśmy konkretne działania naprawcze w kluczowych miejscach organizacji (start kilku projektów, które miały na celu ulepszenie współpracy pomiędzy wybranymi działami).
  • Zwiększyliśmy u uczestników projektu poziom świadomości i wiedzy dotyczącej działania całej firmy oraz problemów występujących w innych jej częściach.
  • Zauważalny był także wzrost poziomu kompetencji trenerskich wśród Dyrektorów.

„Z ostatniego spotkania dowiedziałem się dużo o firmie i sposobie jej funkcjonowania. Na pewno pozwoli mi to na lepszy kontakt z kolegami (podwładnymi). Wiem trochę więcej od nich i łatwiej jest mi budować wśród nich autorytet. Dowiedziałem się, że jest bardzo wiele sposobów na zmotywowanie pracownika (nie tylko za pomocą „kasy”), bo w wielu wypadkach dobre słowo czy pochwała znaczą o wiele więcej. Zauważyłem także, że tak samo jak ja chcę być dostrzegany, pochwalony itd. przez mojego przełożonego, tak i moi podwładni oczekują tego samego ode mnie. Żeby kogoś zmotywować, trzeba go najpierw poznać…”

UCZESTNIK PROGRAMU

Zobacz także

Wdrożenia Podniesienie kompetencji kadry do poziomu niezbędnego dla realizacji ambitnej strategii

DWA lata. Tyle czasu zajęło zbudowanie odpowiedniego poziomu kompetencji indywidualnych i zespołowych umożliwiających realizację ambitnej strategii zakładającej znaczący wzrost wartości firmy.

Wdrożenia Podwojenie tempa wzrostu i wartości firmy, czyli od jednoosobowego zarządzania firmą, do zarządzania i przywództwa zespołowego

„Jestem niezbędny i coraz mniej mi się to podoba…” Spółka z branży ICT zarządzana osobiście od 20 lat przez właściciela – założyciela. Osiągnęła skalę działania, przy której jednoosobowe zarządzanie firmą stało się nieefektywne. Właściciel był niezbędny swoim ludziom i jednocześnie ta konieczność angażowania się cały czas we wszystkie aspekty zarządzania, w tym na poziomie operacyjnym, coraz mniej mu się podobała.

Wdrożenia Budowanie kanonu zarządzania wśród liderów na przykładzie koncernu produkcyjnego

Na dzisiejszym rynku pracy to pracodawcy myślą intensywnie o tym, jak zadbać o właściwych pracowników, ograniczyć rotację i przyciągnąć nowych – zwłaszcza specjalistów