Inżynierie

Inżynieria współpracy i zespołów uczących się

Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że w zespołach biznesowych i we współpracy pomiędzy nimi tkwi niewykorzystany potencjał, który warto zauważać, diagnozować i zagospodarować.

Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że w zespołach biznesowych i we współpracy pomiędzy nimi tkwi niewykorzystany potencjał, który warto zauważać, diagnozować i zagospodarować. Projektom nastawionym na budowanie i doskonalenie współpracy, towarzyszy w naszej koncepcji założenie, że wykorzystanie tego potencjału doprowadzi do wzrostu dojrzałości, samodzielności i w konsekwencji do większej efektywności pracy zespołów. Okazuje się też, że pojedyncze wydarzenia szkoleniowe dla zespołów, nawet najlepszej jakości, nie dają oczekiwanych efektów. Warto i trzeba zaplanować pod tym kątem proces rozwojowy, który obejmie kilka wątków funkcjonowania zespołu:

 • zespół jako całość/organizm mający cele, strukturę, określone rezultaty, wyraźne miejsce w biznesowym kontekście środowiska zespołu.
 • Perspektywę indywidualną jego członków, w tym ich zasoby i ograniczenia;
 • kadrę liderską kierującą działaniem zespołów, w tym jej zasoby i ograniczenia;
 • Zbudowanie w firmie skutecznego procesu rozwijania dojrzałości i samodzielności zespołów (zgranych, samodzielnych, odpowiedzialnych, uczących się), które będą w stanie elastycznie i wysokojakościowo odpowiedzieć na potrzeby klienta;
 • Przetestowanie pomysłu, a po wyciągnięciu wniosków uczących – wdrożenie gotowego planu i strategii budowania takich zespołów szeroko – w całej organizacji
 • Zbudowanie pomysłów na rozumienie i akceptowanie różnorodności członków zespołów, jako źródła kreatywności i elastyczności rozwiązań;
 • Rozwijanie zdolności budowania trwałych relacji, zarówno u członków zespołów, jak i kadry nimi zarządzającej, aby lepiej kierować atmosferą i poziomem zaangażowania wśród współpracowników;

To system pracy dopasowany do kilku typów zespołów i ich potrzeb:

Dla Zespołów Zarządzających (inaczej zwanych też Zespołami nr 1):

 • Kiedy przygotowują się do istotnych zmian, w które zaangażowani będą wszyscy pracownicy;
 • W których nastąpiły ważne zmiany personalne i zespół potrzebuje ułożyć swoją pracę na nowo;
 • Z różnych powodów strategia firmy nie jest w tej chwili wypracowana i jasna;
 • Które mają wypracowaną strategię, ale nie jest ona realizowana lub jej realizacja jest trudna i napotyka opór wewnętrzny;
 • Które mają problemy z dialogiem i podejmowaniem decyzji w sposób systemowy oraz skuteczny

Dla zespołów projektowych i developerskich:

 • Kiedy potrzebują ułożyć strukturę pracy i zadań pod kątem zasobów ludzi i celów biznesowych;
 • W których brakuje jasności co do zasobów członków zespołów, zarówno pod kątem „twardych” merytorycznych kompetencji, jak i „miękkich” społecznych umiejętności;
 • W których zaufanie i otwartość na różnorodność są na zbyt niskim poziomie, aby uzyskać efekt kreatywności i synergii;
 • W których brakuje w zakresie komunikacji umiejętności dialogu i dobre pomysły umierają zanim mogą przynieść pożądane efekty;
 • Które potrzebują partnerskich relacji ze swoimi Liderami, a z ich strony potrzebny jest z kolei bardziej coachingowy niż dyrektywny styl zarządzania pracą zespołu;
 • Które potrzebują zbudować i wdrożyć regularne narzędzia, rutyny pracy zespołowej, nastawione nie tylko na wynik, ale i na doskonalenie współpracy, kontrolę wyników, elastyczne podejście do rozwiązań.

Dla zespołów funkcjonalnych organizacji, które potrzebują w ramach osiągania rezultatów biznesowych ściśle współpracować z innymi takimi zespołami (na przykład planowanie produkcji, dział zakupów, produkcja, jakość):

 • Które potrzebują wspólnego jasnego określania celów, zadań i rezultatów, „grając do jednej bramki”;
 • W których istnieje mechanizm „zamykania się w silosach”, pracy usprawniającej wewnątrz zespołu, bez systemowej analizy konsekwencji własnych działań dla rezultatów i działań innych powiązanych zespołów;
 • W których brakuje „poziomych” kanałów komunikacji bezpośredniej, szybkiego i terminowego feedbacku na temat zmian, potrzeb, zagrożeń;
 • Które potrzebują wypracować proste, codzienne narzędzia komunikacji we wszystkich kierunkach, ułatwiające wyjście „poza silos” funkcjonalny.

Nasz projekt pomaga wydobywać i wzmacniać w zespołach to, co w ludziach i w ich relacjach najlepsze dla osiągania wspólnego celu i dla zbudowania energetycznej, akceptującej atmosfery.

1 etap pracy w takich projektach to:

Zdefiniowanie celów projektu, celów dla zespołów, liderów zespołów, ważnych dla projektu ról, koniecznych kompetencji.
Narzędzia:

 • warsztat definicyjny z Liderami zespołów, członkami tychże, oraz z wyższą kadrą kierowniczą jako sponsorem działań
 • wywiady pogłębione z wybranymi osobami kluczowymi dla celów projektu
 • sesje obserwacyjne-on-the-job

2 etap pracy w tym projekcie to:

Diagnoza uczestników indywidualna i zespołowa.

Narzędzia:

 • testy psychologiczno-biznesowe z raportami rozwojowymi
 • systemowa diagnoza zespołu, badanie otwartości i zaufania metodą Lencioniego, sesja-on-the-job
 • warsztaty diagnostyczne zespołowe z analizą raportów
 • analiza systemowa koniecznych biznesowo relacji pomiędzy zespołami/ działami

3 etap pracy w tym projekcie to:

 • Warsztaty zespołowe moderowane przez coacha zespołowego z określaniem zasobów, aspiracji i planów rozwojowych na przyszłość w danym zespole;
 • Warsztaty kontraktujące pożądane zmiany w zachowaniach pomiędzy szefem a zespołem oraz wewnątrz zespołu;
 • Warsztaty kontraktujące potrzebne działania i zmiany w zachowaniach pomiędzy zespołami funkcjonalnymi.

Narzędzia:

 • warsztat strykowski „potrzebuję-dostaję”
 • kontraktowanie zmian w zachowaniach
 • budowanie planów rozwojowych i action
 • planów
  analiza procesów z uwzględnieniem aktywności wszystkich zainteresowanych stron

4 etap pracy w tym projekcie to:

 • Warsztaty kompetencyjne dla Liderów Zespołów związane z coachingowym stylem zarządzania pracownikami (tam, gdzie jest on niezbędny do zwinnej pracy zespołów)

Narzędzia:

 • Trenowanie prowadzenia sesji zespołowej w sposób coachingowy;
 • Obserwacja konsultanta – sesja-on-the-job;
 • Coachingowa analiza doświadczenia zespołu

5 etap pracy w tym projekcie to:

 • Wystartowany przez konsultantów i przejęty przez liderów zespołów proces monitorowania wdrażania zmian włączając wzajemne feedbacki w zespołach