Wdrożenia

Wzmocnienie wizerunku Zarządu oraz poprawa skuteczności jakości współpracy w tym zespole

Poziom zaufania w zespole Zarządu był mocno zaburzony – dyrektorzy skupiali się nie na merytoryce i odważnym rozważaniu trudnych kwestii, a raczej na obronie status quo i własnego wizerunku. Trudno było zauważyć struktury pracy zespołowej i zespołowego podejmowania decyzji. Przyjęcie czyjegoś zdania było rozumiane jako słabość, a nie elastyczność. Poszczególne decyzje podejmowane więc były głównie przez Prezesa firmy lub metodą głosowania, co odbijało się na jakości działania Zarządu i jego wizerunku. Z wielu decyzji Zarząd musiał się wycofywać, ponieważ były one błędne (np. nie uwzględniały ważnego zdania osób, które nie potrafiły lub nie miały przestrzeni na przedstawienie własnych argumentów).

Poprawa i wzmocnienie wizerunku Zarządu firmy przy jednoczesnym rozwinięciu jego kompetencji pracy zespołowej.

 • Zespół Zarządu składał się z bardzo dobrych specjalistów, ale przyzwyczajonych do pracy indywidualnej. Powodowało to trudności we współpracy, zespołowym podejmowaniu decyzji itp. W konsekwencji zespół nie działał na tak wysokim poziomie kompetencji, na jakim mógł.
 • W organizacji tworzyły się „silosy” – poszczególne działy koncentrowały się głównie na własnych obszarach, nie zauważając problemów występujących w innych częściach firmy. Było to związane ze sposobem pracy Zarządu i niepowiązanych ze sobą KPI’s Dyrektorów (często wręcz sprzecznych).
 • Wynikiem tego stanu były powtarzające się błędy i spadek wzajemnego zaufania. Prezes Firmy zacieśniał kontrolę, co krótkofalowo dawało pozytywne efekty biznesowe, ale długofalowo utrudniało zespołowi Zarządu uczenie się i budowanie własnej siły i kompetencji.
 • Powyższe czynniki powodowały osłabianie wizerunku Zarządu w organizacji.

Dla osób pełniących kluczowe funkcje w firmie, najczęściej o bogatym doświadczeniu zawodowym i życiowym, jedynym uprawnionym uzasadnieniem dla decyzji o zmianie sposobu działania jest rzetelna informacja zwrotna z rzeczywistości. Dlatego też w pierwszej kolejności zainteresowaliśmy Zespół Zarządu koniecznością przeprowadzenia diagnozy. Doszliśmy także do wniosku, że warsztaty muszą być ściśle związane z realnymi wyzwaniami i zadaniami Zarządu, dlatego powinny być realizowane w trakcie rzeczywistych spotkań.

 • Punktem wyjścia stała się rozbudowana diagnoza indywidualna i zespołowa Zarządu (Development Centre + feedback 360stopni + sesje on-the-job). Dzięki temu dostarczyliśmy uczestnikom obiektywnej informacji na temat ich zasobów i ograniczeń oraz wizerunku, jaki na ich temat funkcjonuje w organizacji.
 • Aby dostarczać informacji zwrotnych na temat pracy całego zespołu i poszczególnych jego członków zrealizowaliśmy serię warsztatów prowadzonych w trakcie rzeczywistych zebrań Zarządu. W ich trakcie dostarczaliśmy również struktury pracy zespołowej, dialogu, podejmowania decyzji. Ważnym elementem była wymiana informacji zwrotnych pomiędzy Dyrektorami. Zespół tworzył własną tożsamość poprzez zdefiniowanie misji, jaką ma w organizacji i wartości, według których ma działać i jakie chce proponować w firmie.
 • Przeprowadziliśmy warsztaty oparte o założenia Balanced Scorecard, w których przy wyborze KPI’s dla poszczególnych Dyrektorów skupialiśmy się na „crossowaniu” celów wymuszającym współpracę międzydziałową nie tylko na poziomie Zarządu, ale i na niższych poziomach zarządzania.
 • Istotnymi elementami całego projektu stały się także warsztaty z analizy i wyciągania wniosków dotyczących przeprowadzenia przez Zarząd ważnych procesów (np. tworzenie budżetu) oraz warsztaty kompetencyjne dotyczące narzędzi coachingowych w zarządzaniu.

Z przyczyn niezależnych od IP, w trakcie trwania cyklu warsztatów nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa firmy. Przejął on odpowiedzialność za sponsorowanie projektu, a co więcej, można było wykorzystać projekt wprost do przeprowadzenia zespołu przez proces zmiany.

 • Relacje panujące w zarządzie uległy zdecydowanej poprawie. Nastąpiło wyraźnie zauważalne wzmocnienie kompetencji prowadzenia otwartego dialogu i przekazywania sobie konstruktywnej informacji zwrotnej, która nie była już postrzegana jako atak.
 • Po zakończeniu projektu głównym kierunkiem działań i dbałości Zarządu stało się rozwijanie współpracy między działami. Jest to stały temat zebrań i ważny czynnik w podejmowaniu decyzji.
 • Zmniejszył się dystans pomiędzy Zarządem a kierownictwem średniego szczebla, a zmiana w działaniu Zarządu została zauważona na forum i miała rzeczywisty wpływ na poprawę funkcjonowania całej organizacji.
Magda Kossakowska

Jestem w IP od początku jej istnienia. Miałam zaszczyt i przyjemność 23 lata temu wraz z Basią Kubicką zakładać spółkę. Moją rolą w IP jest współtworzenie i realizowanie strategii biznesowej naszej firmy. specjalizuję się w tworzeniu i realizowaniu projektów identyfikowania i rozwijania osób z wysokim potencjałem, projektowaniu i przeprowadzaniu dopasowanych do celów strategicznych firm procesów diagnostycznych.

Zobacz także

Wdrożenia Podniesienie kompetencji kadry do poziomu niezbędnego dla realizacji ambitnej strategii

DWA lata. Tyle czasu zajęło zbudowanie odpowiedniego poziomu kompetencji indywidualnych i zespołowych umożliwiających realizację ambitnej strategii zakładającej znaczący wzrost wartości firmy.

Wdrożenia Podwojenie tempa wzrostu i wartości firmy, czyli od jednoosobowego zarządzania firmą, do zarządzania i przywództwa zespołowego

„Jestem niezbędny i coraz mniej mi się to podoba…” Spółka z branży ICT zarządzana osobiście od 20 lat przez właściciela – założyciela. Osiągnęła skalę działania, przy której jednoosobowe zarządzanie firmą stało się nieefektywne. Właściciel był niezbędny swoim ludziom i jednocześnie ta konieczność angażowania się cały czas we wszystkie aspekty zarządzania, w tym na poziomie operacyjnym, coraz mniej mu się podobała.

Wdrożenia Budowanie kanonu zarządzania wśród liderów na przykładzie koncernu produkcyjnego

Na dzisiejszym rynku pracy to pracodawcy myślą intensywnie o tym, jak zadbać o właściwych pracowników, ograniczyć rotację i przyciągnąć nowych – zwłaszcza specjalistów