Inżynierie

Inżynieria emocji i relacji

Inteligencja społeczna to wg nas kompetencja przyszłości, która pozwala efektywnie przygotować się i działać w ciągle zmieniającym się, niepewnym i mało stabilnym środowisku biznesowym.

Inteligencja społeczna to wg nas kompetencja przyszłości, która pozwala efektywnie przygotować się i działać w ciągle zmianiającym się, niepewnym i mało stabilnym środowisku biznesowym. Ten pomysł na projekt rozwojowy dedykujemy osobom, które z racji na rolę kierowniczą mają duże przełożenie na jakość działań, atmosferę i poczucie satysfakcji innych pracowników. Mamy głebokie przekonanie, że jeśli jako szef (zespołu, projektu, firmy) jesteś po swojej stronie, doceniasz swoje zasoby, akceptujesz słabości świadomie nad nimi pracując oraz potrafisz pozyskać uwagę, zaangażowanie i życzliwość innych ludzi – to poradzisz sobie w wielu podbramkowych i zupełnie nowych sytuacjach.

W naszym rozumieniu Inteligencja Społeczna opiera się na dwóch filarach :

PERSONALNYM (JA Z SAMYM SOBĄ)

Kluczowe są tu: samoświadomość (zdolność do rozpoznawania własnych emocji oraz ich wpływu na nasze myśli, działania, decyzje; umiejętność odpowiedzenia sobie na pytanie: Kim jestem, a kim na pewno nie?) oraz samozarządzanie (aktywne kontrolowanie swoich negatywnych emocji). Samoświadomość i samozarządzanie pozwalają nam rozpoznawać swoje mocne i słabe strony oraz przyjmować odpowiedzialność za podejmowane decyzje, działania a następnie dojrzale reagować na ciągle zmieniające się okoliczności.

SPOŁECZNYM (JA WŚRÓD INNYCH)

Ważna jest tu świadomość społeczna (dobre rozumienie emocji, potrzeb aspiracji innych ludzi), oraz budowanie relacji (wiedza i umiejętności dotyczące sposobu rozwijania i podtrzymywania więzi z innymi). Te kompetencje sprawiają, że osoby przebywające w naszym środowisku czują się bezpiecznie i dobrze, mogą swobodnie zabierać głos bez obaw o wyśmianie czy opresję z naszej strony. Dbałość o świadomość społeczną i budowanie relacji to ciągły rozwój: otwartej, opartej na dialogu komunikacji, etycznego wywierania wpływu, inspirowania innych – zarówno podczas współpracy zespołowej jak i w kontaktach indywidualnych.

PROJEKT TEN:

  • Tworzy otwartą, ciekawą propozycję  rozwojową  dla kadry zarządzającej;
  • Pokazuje rolę i znaczenie Inteligencji Społecznej w codziennej pracy;
  • Inspiruje do samopoznania, do głębszego zrozumienia swoich reakcji emocjonalnych w różnych trudnych sytuacjach (konfliktu, przeciążenia pracą, ciągłej zmiany, dużych różnic zdań i opinii, odkrycia prób manipulacji itp.);
  • Wskazuje pomysły jak rozwijać swoją atrakcyjność interpersonalną i zdolność do budowania trwałych relacji, aby jeszcze lepiej zarządzać atmosferą i poziomem zaangażowania wśród współpracowników;
  • Wzmacnia umiejętności rozpoznawania ukrytych emocji i daje możliwość rozmawiania o nich, a to z kolei pomaga podejmować działania zwiększające efektywność zespołu poprzez dokonywanie komfortowych wyborów zgodnych z wspólnie uzgodnionym systemem wartości.

TO ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB MENEDŻERÓW, KTÓRZY:

  • Chcą być bardziej otwarci na pogłębianie samoświadomości i refleksji dotyczącej własnych motywów i potrzeb;
  • Są zainteresowani bardziej świadomym wykorzystywaniem wrodzonych predyspozycji, zasobów i nabytej wiedzy pracowników;
  • Sami są zmotywowani i ich celem jest zwiększanie poziomu proaktywności i odpowiedzialności w swoim środowisku;
  • Dążą do tego by ich pracownicy byli uważni, refleksyjni i myślący, czyli interesuje ich zwiększenie trafności i pewności podejmowanych przez nich decyzji i idących za tym działań.

NASZ PROJEKT POMAGA WYDOBYWAĆ I WZMACNIAĆ TO, CO W LUDZIACH NAJLEPSZE.

Podczas warsztatów będzie można poznać różne aspekty Inteligencji Społecznej, przećwiczyć narzędzia do samopoznania oraz umiejętności interpersonalne, zrozumieć różne perspektywy i punkty widzenia.

Natomiast podczas sesji indywidulanych zająć się planowaniem zmian w swoich strategiach i otrzymać wsparcie w dokonywaniu tych zmian.